Vida Soma egyéni vállalkozó által üzemeltetett
Neon Autósiskola
és
a https://neonautosiskola.hu/ weboldal

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA
ÉS
TÁJÉKOZTATÓJA

Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat és tájékoztató alkalmazása 

A szervezet megnevezése: Vida Soma egyéni vállalkozó
A szervezet székhelye: 4002 Debrecen, Kiskút utca 20.
A szabályzat tartalmáért felelős személy: Vida Soma
A szabályzat hatályba lépésének dátuma: 2021.06.30.
Telefonszám: +36 30 237 4985
E-mail cím: soma@neonautosiskola.hu

Ez a szabályzat és tájékoztató a természetes személyeknek a személyes adatok kezelésére vonatkozó  szabályokat és kötelezettségeket tartalmazza, valamint tájékoztató a természetes személyek részére a  személyes adataik kezeléséről, így annak pontos mibenlétéről, az adatkezelés céljáról, az adataikhoz  hozzáférő személyek, szervezetek megnevezéséről és az adatkezelés során a védelmük érdekében  alkalmazott biztonsági intézkedésekről. 

A Vállalkozás adatvédelmi tisztviselőt nem jelöl figyelemmel arra, hogy az Európai Parlament és a  Tanács (EU) 2016/679 rendelet (továbbiakban GDPR rendelet) szabályai alapján erre nem köteles,  mivel nem közhatalmi szerv, nem közfeladatot ellátó szerv és főtevékenysége nem terjed ki az  egyének folyamatos, nagymértékű megfigyelésére, valamint különleges adatokat sem kezel  főtevékenysége körében nagy számban. 

Az adatkezelő a weboldal működtetése és a magánszemély ügyfelekkel történő szerződéses kapcsolat,  illetve egyéb kapcsolattartás során, a magánszemély ügyfelek adatait abból a célból kezeli, hogy  kérésükre velük a kapcsolatot felvegye, részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson a gépjárművezető  képzésre vonatkozó tanulói szerződés alapján, és a gépjárművezető oktatás szolgáltatás nyújtása  közben a rá vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek megfeleljen. 

Az adatkezelő teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó  jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében  foglaltaknak. 

Ez az adatkezelési szabályzat és tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján  készült, figyelemmel van továbbá a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs  önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

A szabályzat és tájékoztató hatálya

E szabályzat és tájékoztató határozatlan időre érvényes, az Adatkezelő által módosítható, és időbeli  hatálya visszavonásig tart. Személyi hatálya kiterjed a Vállalkozás tisztségviselőire, alkalmazottjaira,  megbízottjaira és alvállalkozóira és azon természetes személyekre, akikre az adatkezelési  tevékenysége kiterjed. A jelen szabályzatban rögzített adatkezelési tevékenység természetes  személyek személyes adataira irányul, így jelen szabályzat nem vonatkozik olyan személyes  adatkezelésre, amely jogi személyekre, illetve amely különösen olyan vállalkozásokra vonatkozik,  amelyeket jogi személyként hoztak létre. Jogi személy az egyesület, a gazdasági társaság, a  szövetkezet, az egyesülés és az alapítvány. 

A szabályzat és tájékoztató célja

E szabályzat célja, hogy rögzítse az adatkezelési tevékenységek tekintetében a Vállalkozás előírásait a természetes személyek alapvető jogainak és szabadságainak védelme érdekében, valamint biztosítsa a személyes adatok megfelelő kezelését, a tájékoztató célja továbbá, hogy a rögzített előírásokat a Vállalkozással kapcsolatba lépő természetes személyek megismerhessék. A szabályzat kiadásának fontos célja továbbá, hogy megismerésével és betartásával a Vállalkozás alkalmazottjai, megbízottjai és alvállalkozói a természetes személyek adatainak kezelését jogszerűen,  a GDPR Rendeletnek megfelelően végezzék.Adatkezelő Név / cégnév: Vida Soma egyéni vállalkozó Székhely:  4002 Debrecen, Kiskút utca 20. Telephely: 4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. Nyilvántartási szám: 52981313 Adószám: 69298415-1-29 Képviselője: Vida Soma Weboldal megnevezése, címe: https://neonautosiskola.hu/ Az adatkezelési tájékoztató  elérhetősége: weboldal, székhely, telephely Tevékenysége: Járművezető-oktatás E-mail elérhetőség: soma@neonautosiskola.hu Telefonos elérhetőség: +36 30 237 4985

Lényeges fogalmak, értelmező rendelkezések

 • a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió Adatvédelmi Rendelete,  mely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmére és a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó szabályokat állapítja meg. 
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely  információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,  különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító  vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági kulturális vagy  szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem  automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,  rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,  felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel  útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 
 • az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük  korlátozása céljából; 
 • profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek  során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes  jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez,  egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy  előrejelzésére használják; 
 • álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében  további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további  információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított,  hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem  lehet kapcsolni;  
 • nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált  vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott  ismérvek alapján hozzáférhető; 
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy  másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a  tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó  különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében és megbízásából személyes adatokat kezel;
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a  tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a  személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő  tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a  megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez; 
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; 
 • egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai állapotára vonatkozó  személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról; 
 • képviselő: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy  adatfeldolgozóra az e rendelet értelmében hárulókötelezettségek vonatkozásában;
 • vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a  jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

Az adatkezelés irányelvei, általános szabályai

A természetes személyek számára az adatkezelésnek átláthatónak kell lennie, tehát látniuk kell, hogy a  rájuk vonatkozó személyes adatokat hogyan gyűjtik, használják fel, azokba, hogy tekintenek bele vagy  milyen egyéb módon, illetve milyen mértékben kezelik.  

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható  módon kell végezni, tehát az a cél, hogy a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen. A személyes adatok kezelésének céljai megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükséges mértékűre kell korlátozódniuk. A személyes adatoknak pontosnak és  naprakésznek kell lenniük. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a pontatlan személyes  adatokat haladéktalanul töröljék, vagy helyesbítsék. A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a szükséges, illetve a jogszabály által előírt ideig teszi lehetővé. 

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, ideértve az  adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is. 

Az adatvédelem elveit minden személyes adatkezelés tekintetében be kell tartani és az adatkezelő felelős ezen elveknek való megfelelésért. 

Mivel a természetes személyek összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, például IP-címekkel és cookie-azonosítókkal, ezért ezek az adatok egyéb információkkal összekapcsolva alkalmasak és felhasználhatók a természetes személyek profiljának létrehozására és az adott személy azonosítására. 

Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, például  írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett – vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét,  tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez. Ilyen hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett valamely internetes honlap megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, vagy erre vonatkozó technikai beállításokat  hajt végre, vagy más olyan nyilatkozat vagy cselekedet, ami a hozzájárulást egyértelműen jelzi. A  hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak. Ha az érintett  hozzájárulását elektronikus felkérést követően adja meg, a felkérésnek egyértelműnek és tömörnek  kell lennie, és az nem gátolhatja szükségtelenül az adott szolgáltatás igénybevételét.  

A gyermekek személyes adatai különös védelmet érdemelnek, mivel ők kevésbé lehetnek tisztában a  személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatokkal, következményeivel és az ahhoz kapcsolódó garanciákkal és jogosultságokkal. Ezt a különös védelmet főként a gyermekek személyes adatainak  olyan felhasználására kell alkalmazni, amely marketingcélokat, illetve személyi vagy felhasználói  profilok létrehozásának célját szolgálja, továbbá a gyermekek személyes adatainak a közvetlenül a  részükre nyújtott szolgáltatások igénybevétele során történő gyűjtésére. 

A személyes adatokat úgy kell kezelni, hogy biztosított legyen azok megfelelő szintű biztonsága és bizalmas kezelése, és megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez  használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását.  

A pontatlan személyes adatok helyesbítése vagy törlése érdekében minden ésszerű lépést meg kell  tenni. 

A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, amennyiben az alábbiak egyike teljesül: az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő  kezeléséhez; 

 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez  szükséges; 
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 • az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges; 
 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek. 

A személyes adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelése csak akkor megengedett, ha az adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljaival, amelyekre a személyes adatokat eredetileg gyűjtötték. Ebben az esetben nincs szükség attól a jogalaptól eltérő, külön jogalapra, mint amely lehetővé tette a személyes adatok gyűjtését. 

Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek kell tudni igazolni azt, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult. Ha az érintett a hozzájárulását olyan írásbeli  nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell közölni. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását. Annak megállapítása során, hogy a hozzájárulás önkéntes-e, a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell venni azt a tényt, egyebek mellett, hogy a szerződés teljesítésének – beleértve a szolgáltatások nyújtását is – feltételéül szabták-e az olyan személyes  adatok kezeléséhez való hozzájárulást, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez. 

Közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét  betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. 

Ha az adatkezelő bizonyítani tudja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet, erről lehetőség szerint őt megfelelő módon tájékoztatja. 

A tisztességes és átlátható adatkezelés elve megköveteli, hogy az érintett tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól. 

Ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az érintettet arról is tájékoztatni kell, hogy köteles-e a  személyes adatokat közölni, valamint, hogy az adatszolgáltatás elmaradása milyen következményekkel jár.  

Az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatást az adatgyűjtés időpontjában kell az érintett részére megadni, illetve, ha az adatokat nem az érintettől, hanem más forrásból gyűjtötték, az ügy körülményeit figyelembe véve, ésszerű határidőn belül kell rendelkezésre bocsátani. 

Az érintett jogosult, hogy hozzáférjen a rá vonatkozóan gyűjtött adatokhoz, valamint arra, hogy egyszerűen és ésszerű időközönként, az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése  érdekében gyakorolja e jogát. Minden érintett számára biztosítani kell a jogot arra, hogy megismerje különösen a személyes adatok kezelésének céljait, továbbá azt, hogy a személyes adatok kezelése  milyen időtartamra vonatkozik. 

Az érintett jogosult kérni, hogy személyes adatait töröljék és a továbbiakban ne kezeljék, ha a  személyes adatok gyűjtésére vagy más módon való kezelésére az adatkezelés eredeti céljaival összefüggésben már nincs szükség, vagy ha az érintettek visszavonták az adatok kezeléséhez adott  hozzájárulásukat.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintettnek jogot kell adni arra, hogy bármikor díjmentesen tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. 

Az adatkezelő köteles törlési vagy rendszeres felülvizsgálati határidőket megállapítani az adatkezeléssel kapcsolatban. 

Az adatkezelő kötelessége, hogy megfelelő és hatékony intézkedéseket hajtson végre az adatkezelés jogszerűsége és biztonságossága érdekében, és tudnia kell igazolni azt, hogy az adatkezelési tevékenységek a hatályos jogszabályoknak megfelelnek. 

A GDPR Rendelet szerint adatkezelő vagy az adatfeldolgozó megfelelő nyilvántartást vezet a hatásköre alapján végzett adatkezelési tevékenységekről, azonban nem köteles nyilvántartást vezetni a  250 főnél kevesebb személyt foglalkoztató vállalkozás, ha az adatkezelés az érintettek jogaira és szabadságaira nézve valószínűsíthetően nem jár kockázattal, az adatkezelés alkalmi jellegű, vagy nem terjed ki különleges kategóriába sorolt, vagy bűncselekményekre vonatkozó személyes adatok kezelésére. 

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó  hozzáférhetetlenné válás ellen. Az adatbiztonság megtervezésekor és alkalmazásakor tekintettel kell  lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog: Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül, vagy a lentebb található kapcsolatfelvételi űrlap segítségével tájékoztatást kérhet arról, hogy a vállalkozás milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. A kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, a  megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni. 

A helyesbítéshez való jog: Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül, vagy a lentebb található kapcsolatfelvételi űrlap segítségével kérheti bármely adatának módosítását. Erről kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedni kell és a  megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni. Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az  adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. 

A törléshez való jog: Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül, vagy a lentebb található kapcsolatfelvételi űrlap segítségével kérheti adatának törlését. Kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni. Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Az érintettet tájékoztatni kell arról, ha az adott szolgáltatás nyújtásának jogszabályi feltétele az adatainak megadása, hiszen ebben az esetben az adatai törlését kérve a szolgáltatás igénybevételétől is eleshet. 

A zároláshoz, korlátozáshoz való jog: Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül, vagy a lentebb található kapcsolatfelvételi űrlap segítségével kérheti  adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok  tárolását. A kérelemre ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni. 

A tiltakozáshoz való jog: Az érintett a megadott elérhetőségeken keresztül, vagy a lentebb található kapcsolatfelvételi űrlap segítségével tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon  belül meg kell vizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében döntést kell hozni és a döntésről a  megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

Tájékoztatás a Vállalkozás adatkezelési gyakorlatáról

A Vállalkozás rögzíti, hogy az általa végzett adatkezelés céljai és az adatkezelések alapjai: 

 • a weboldal működtetése során az oldalra látogató személyek részére megfelelő  többletszolgáltatást nyújthasson, velük a kapcsolatot felvegye, jelentkezés esetén adataikat rögzítse, mely adatkezelések alapja a weboldalra látogató személy konkrét egyértelmű hozzájárulása, 
 • Járművezető tanfolyamra jelentkezés esetén az adatkezelés célja a szolgáltatás nyújtása,  melynek alapja egyrészt a szerződés teljesítése, másrészt az Adatkezelőre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek betartása, 
 • Az érintett kérésére e-learning elméleti tanfolyamra történő lejelentés esetén az e-Titán  Rendszer alkalmazásához, arra történő regisztráláshoz szükséges adatok megadása,  

Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre: 

 • weboldalon történő jelentkezés esetén: név, e-mail cím, telefonszám 
 • weboldalon történő kontakt felvétele esetén: név, e-mail cím 
 • tanfolyamra jelentkezés (tanulói szerződés megkötése) esetén: név, születési idő és hely,  édesanyja leánykori neve, személyigazolvány száma, lakcím, telefonszám, járművezetői  igazolvány adatai, vezetői engedély adatai,  
 • vizsgára lejelentéshez szükséges további adatok: orvosi alkalmassági adatai, legalább alapfokú  iskolai végzettség meglétéről nyilatkozat, felmentést igazoló okmány adatai, járművezetéstől  eltiltás adatai, okmányai visszavonásának adatai, után képzési kötelezettségre vonatkozó adat,  vezetési jártasság igazolására vonatkozó adat, tanfolyammentes vizsgára kötelezés adata,  rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat adatai 
 • gyakorlati oktatás során a vezetési kartonon feltüntetett adatok: név, születési hely/idő, lakcím,  telefonszám, e-mail cím, 
 • weboldalon történő vásárlás esetén: név, cím, telefonszám, e-mail cím

A Vállalkozás évente felülvizsgálja az adatkezelés helyességét, fennállásának szükségességét. 

A Vállalkozás ügyviteli célból történő adatkezelést is végez. Az adatkezelés alapjául az érintett személy megfelelő tájékoztatásán alapuló önkéntes és határozott hozzájárulás szolgál.  Az ügyviteli célból történő adatkezelés az alábbi célokat szolgálja: 

 • a szervezet tagjainak és munkavállalóinak adatkezelése, amely jogszabályi kötelezettségen alapul; 
 • a szervezettel megbízási, vállalkozási jogviszonyban álló személyek, illetve az ilyen jogi  személyek kapcsolattartóinak adatkezelése kapcsolattartási, elszámolási és nyilvántartási célból; 

A fentiek szerinti adatkezelés egyrészről jogszabályi kötelezettségen alapul, másrészről pedig az érintett személy kifejezetten hozzájárult adatai kezeléséhez (például munkaszerződés céljából stb.) A Vállalkozáshoz írásos formában eljuttatott – személyes adatokat is tartalmazó – dokumentumok  (például önéletrajz, álláskeresési jelentkezés, egyéb beadvány, stb.) esetében az érintett személy hozzájárulását vélelmezni kell. Az ügy lezárulta után – további felhasználásra vonatkozó hozzájárulás  hiányában – az iratokat meg kell semmisíteni. A megsemmisítés tényét jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Az ügyviteli célból történő adatkezelés esetében is biztosítani kell a jogszabályoknak való megfelelést. A Vállalkozás az ügyviteli célból történő adatkezelés esetén is évente felülvizsgálja az adatok helyességét, az adatkezelés fennállásának szükségességét. 

A fenti adatkezelések kapcsán a Vállalkozás tájékoztatja a természetes személy ügyfeleit, hogy a  tanulói szerződésben kért személyes adatok szükségességét a rá, mint Autósiskolára irányadó 24/2005  (IV.21.) GKM Rendelet szabályozása írja elő, így a Vállalkozás az oktatói szolgáltatást az érintett részére csak ezen adatok megadását követően teljesítheti.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói, valamint a Vállalkozás, mint Autósiskola tanulói. 

A Vállalkozás rögzíti, hogy a számára szolgáltatott adatokat és az adatkezeléshez történő hozzájárulást 16. életévét betöltött személy, vagy 16. életévét be nem töltött gyermek felett szülői felügyeletet gyakorló személy adhat. 

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése. Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek. 

A Vállalkozás tájékoztatja az érintetteket, hogy amennyiben a beíratkozás már megtörtént és esetleg a tanfolyam ellenértéke akár részben is, de megfizetésre került, akkor a számvitelről szóló 2000. évi C.  törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őriznie a Társaságnak a számlán szereplő személyes adatokat, míg a Jelentkezés, illetve a tanulói szerződés aláírása során megadott adatokat a  24/2005. (VI.21.) GKM Rendelet szerint az autósiskola 5 évig köteles megőrizni a szerződés megkötésétől, illetve vizsgázás esetén a vizsga időpontjától, és az oktatói szolgáltatás nyújtása során végig jogosult jogszabály alapján az adatok kezelésére.  

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottjai, megbízottjai, alvállalkozói, mint adatfeldolgozók, illetve a járművezető oktatást mindenkor felügyelő hatóság, mint harmadik fél. 

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogát érvényesítheti.

Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a  fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken. 

Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu 

URL: https://naih.hu 

Koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57” 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az adatkezeléssel kapcsolatos kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Szükség esetén, figyelembe véve a  kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A GDPR Rendelet szabályai alapján a Vállakozás adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatására nem volt köteles.  

A GDPR Rendelet szabályai alapján a Vállalkozás adatvédelmi tisztviselő kinevezésére nem köteles, hiszen a fő tevékenységek olyan adatkezelési műveleteket nem foglalnak magukban, amelyek  jellegüknél, hatókörüknél vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé. 

A GDPR Rendelet szabályai szerint a Vállalkozás nem köteles adatkezelési nyilvántartást vezetni figyelemmel arra, hogy 250 főnél kevesebb személyt foglalkoztató vállalkozás, és a végzett  adatkezelés az érintettek jogaira és szabadságaira nézve valószínűsíthetően nem jár kockázattal, az  adatkezelés alkalmi jellegű, illetve nem terjed ki különleges kategóriába sorolt, vagy bűncselekményekre vonatkozó személyes adatok kezelésére. A Vállalkozás rögzíti azonban, hogy jelen Szabályzatban a Rendelet által előírt nyilvántartási adatok megtalálhatók. 

A Vállalkozás az adatok védelme érdekében mindent megtesz, amit a rá vonatkozó jogszabályok előírnak, és a jelenlegi technikai lehetőségek megengednek. Így a székhelyén, telephelyén a papír formában rendelkezésére bocsájtott személyes adatokat tartalmazó – az előzőekben már felsorolt – iratokat biztonságosan külön zárható, harmadik személy részére hozzáférést nem engedő szekrényben őrzi. Az autósiskolába beiratkozott természetes személyekhez a nevüktől eltérő, külön azonosítót rendel, amivel a közlekedési hatóság felé azonosítja az érintettet. Tűzfalat használ a honlapon, valamint a honlap ssl kódolású, a számítógépen tárolt adatok jelszóval védettek.

Adatvédelmi incidens

A személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása esetén bejelentési kötelezettség keletkezik a felügyelő hatóság felé. Az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül – ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, – meg kell tenni a bejelentést a felügyeleti hatóságnak, kivéve akkor, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személy jogait tekintve. Az érintett személyt késedelem nélkül tájékoztatni kell, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságára nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket. 

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az adatvédelmi  incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést. 

A Vállalkozás az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos eljárását úgy alakítja ki, hogy minden adatfeldolgozójától, és munkavállalójától kötelezően elvárja, hogy 24 órán belül jelentse Vida Soma részére, ha adatvédelmi incidens bekövetkeztét tapasztalta. A Vállalkozás ezt követően haladéktalanul megteszi a szükséges lépéseket a felügyeleti hatóság értesítése, vagy az érintett személy értesítése kapcsán.

TÁJÉKOZTATÓ AZ EGYES ADATKEZELÉSEKRŐL

Weboldalon történő jelentkezés, vásárlás, illetve kontakt

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel. 

A regisztrációs adatkezelés jogalapja a Természetes személy hozzájárulása. 

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal regisztrációs felhasználói. 

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulás bármikor visszavonható a  apcsolattartási e-mail címre küldött levélben, vagy a fentebb található kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével. Az adatok törlése az  adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg, amennyiben jelen Szabályzat másként nem rendelkezik. Bármikor visszavonható az adatkezeléshez történő hozzájárulás a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben, vagy a fentebb található kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai. 

Az adatok tárolási módja: elektronikus. 

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken, vagy a fentebb található kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével. 

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a  kapcsolattartás miatt. 

Kezelt adatok köre 

Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név 

Azonosítás, kapcsolattartás.

Cím 

Azonosítás, kapcsolattartás.

E-mail 

Azonosítás, kapcsolattartás.

Telefon 

Azonosítás, kapcsolattartás.

Regisztráció időpontja 

Technikai információs művelet.

IP cím 

Technikai információs művelet.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox szándékos kipipálásával teheti meg. 

Vásárlói adatok:

Amibe beletartozik minden adat, ami a termékek és szolgáltatások vásárlásával kapcsolatos, mint például a vásárló neve, szállítási és számlázási címe, e-mail címe, telefonszáma, vásárolt termék adatai.

Ezeket az adatokat a rendelések sikeres teljesítése érdekében dolgozzuk fel, és hogy jogilag megfelelő feljegyzéseink legyenek a vásárlásokról.

Az adatok tárolásának jogalapja a rendeléssel létrejövő szerződés teljesítése a vásárló és Vida Soma egyéni vállalkozó között.

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett  adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult. 

Az adatvédelemmel kapcsoaltos gyakorlati lépéseink

Neon Autósiskola számára rendkívül fontos a felhasználók adatainak védelme, és a hatályos szabályozásnak való megfelelés. Ezért az oldalon végzett adatvédelmi hatásvizsgálat után listát készítettünk a gyűjtött adatokról, azoknak a szükségességéről és jogalapjáról, és törvényi megfelelőségéről.

 • Az űrlapokon megadott és oldalon keletkező adatok védelme érdekében SSL minősítést alkalmazunk a teljes weboldalon (Let’s Encrypt Authority X3 certifikáció).
 • Az oldal támadás elleni védelme érdekében prémium biztonsági szoftvert (iThemes Security Pro) alkalmazunk, hogy ú.n. “brute force” és vírusos támadások ellen védjük a tárolt adatokat.
 • Az oldal adatbázisaiban a vásárlási és felhasználói adatok titkosított formában (pszeudonimizált módon) vannak tárolva, így nem olvashatóak külső fél számára.
 • Jelen adatvédelmi nyilatkozatban űrlapokon keresztül biztosítjuk a felhasználók számára a személyes adataik kezeléséről információ igénylését, a személyes adataik módosítását vagy törlését.

Időnként az üzleti tevékenységünk érdekében szükségszerű szolgáltató partnereink számára adatokat biztosítani (például tárhelyszolgáltató, futárcég, hírlevélküldő szoftver). 

Ilyen esetben mindig úgy választunk, hogy a GDPR rendelet elvárásainak megfeleljenek, és USA bázisú partner esetében az EU-US Privacy Shield adatvédelmi kezdeményezésben részt vegyenek, valamint adatkezelési szerződést iratunk velük alá, biztosítva az adatok felelős kezelését.

Szerződéskötés

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel, kifejezett járművezető tanfolyam szerinti szolgáltatás nyújtása. 

A szerződéses adatkezelés jogalapja a Természetes személy hozzájárulása, a szerződéses szolgáltatás  teljesítése, jogszabályi előírás. 

Az adatkezelésben érintettek köre az Autósiskolába beiratkozott – tanulói szerződést aláíró – Természetes személyek. 

Az adatkezelés időtartama. Jogszabályi kötelezettség alapján 5 év. 

Számlakiállítás miatt jogszabályi kötelezettség alapján 8 év. 

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai, alvállalkozói, és megbízottjai; valamint a járművezető oktatást felügyelő állami hatóság, mint harmadik személy, e-learning oktatás  igénybevétele esetén az e-Titán Rendszert működtető E-Educatio Zrt., mint adatfeldolgozó.

Az adatok tárolási módja: papír és elektronikus.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a  fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken, vagy a fentebb található kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével.

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges a jogszabályi előírások miatt. 

Kezelt adatok köre 

Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név 

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cím 

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

E-mail 

Azonosítás, kapcsolattartás.

Telefon 

Azonosítás, kapcsolattartás.

Anyja neve, 

Jogszabályi előírás

Születési hely, idő 

Jogszabályi előírás

Személyi igazolvány száma 

Jogszabályi előírás

Regisztráció időpontja 

Technikai információs művelet.

IP cím 

Technikai információs művelet.

A természetes személy adatkezelési hozzájárulását a tanulói szerződés aláírásával teszi meg. Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett  adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult azzal, hogy a szerződéskötésnek jogszabályi feltétele az adatok megadása. 

Sütik (cookie-k)

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt  tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota. 

A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel. 

A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.  

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói. 

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése.

Az adatkezelés jogalapja: a felhasználó hozzájárulása. 

Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok. 

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a  böngészőkből. 

Az adatok megismerésére jogosult az adatkezelő. A sütik használatával nem kezel személyes adatokat  az adatkezelő. 

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Közösségi oldalak

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A  közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak. 

A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, például Facebook, Google+, Twitter, Pinterest stb. 

A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános beszédek, előadások, bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése. 

A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok, blogbejegyzések, kép-, videó- , és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb. 

A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó nyilvános profilképe is. 

Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó. 

Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. 

Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint. Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint. Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint. Az adatok tárolási módja: elektronikus. 

Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa.  

Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes  jogosultsággal rendelkezik-e. 

Google Analytics

A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól. 

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen. 

Az adatokat a Google szerverei kódolt formátumban tárolják, hogy megnehezítsék és elejét vegyék az adatokkal való visszaélésnek. 

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet.  

Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben  használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére. 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu 

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu 

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el. 

Külső oldalakra vezető linkek

Ez az oldal időnként tartalmaz külső oldalakra vezető linkeket, vagy az oldalba beágyazva találhatóak kódrészletek, amik külső szolgáltatások működését biztosítják.

Ezeknek a linkeknek a kattintása, vagy a beágyazott megoldások használata lehetővé teheti külső partnereknek, hogy adatokat gyűjtsenek a felhasználókról.

Bár mindent megteszünk a partnerek megfelelő átvizsgálása érdekében, de nincs irányításunk az ő adatvédelmi elveik felett, és nem vagyunk felelősek az ő adatkezelési elveikért.

ADATFELDOLGOZÓK

Tárhelyszolgáltató:

Név / cégnév: Sybell Informatika Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/b 2. em. 206.

Telefon: +36 1 707 6726

E-mail: info@sybell.hu

A megadott személyes adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak a Vállalkozás munkatársai, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás. 

Az adatkezelés célja: a weboldal működésének biztosítása. 

A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok 

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás  szerint. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését. Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

E-learning oktatás e-Titán rendszer használatával:

Név / cégnév: E-Educatio Zrt.

Székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59.

A megadott személyes adatok az e-Titán rendszerben kerülnek rögzítésre, tárolásra. Az e-Titán rendszer az e-learning rendszerű elméleti képzés megkezdéskor és befejezésekor továbbítja az adatokat a közlekedési hatóság részére jogszabályi előírás alapján.

A tevékenység megnevezése: elméleti oktatás.

Az adatkezelés célja: a szerződéses kötelezettség teljesítése jogszabály alapján. A kezelt adatok: az érintett által megadott – jogszabály által előírt – személyes adatok Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatok őrzésének ideje a 24/2005.  (IV.21.) GKM rendelet alapján 5 év.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, szerződéses kötelezettség teljesítése, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.

Iskolavezető:

Név / cégnév:  Vida Imre

Székhely/ lakcím: 4002 Debrecen, Kiskút utca 20.

Telefon: +36 30 967 9307

E-mail: imre@neonautosiskola.hu

A megadott személyes adatok a Vállalkozás székhelyén, telephelyén kerülnek papír formában  tárolásra, valamint elektronikusan jelszóval védett számítógépen. Az adatokhoz csak a Vállalkozás munkatársai, illetve az Alvállalkozó munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel  tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A tevékenység megnevezése: iskolavezető

Az adatkezelés célja: a szerződéses kötelezettség teljesítése. 

A kezelt adatok: az érintett által megadott – jogszabály által előírt – személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatok őrzésének ideje a 24/2005.  (IV.21.) GKM rendelet alapján 5 év. 

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, szerződéses kötelezettség teljesítése, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.